Newmaninstitutet

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala, grundad 2001 av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. Newmaninstitutet drivs av jesuitorden och samarbetar med andra filosofisk-teologiska högskolor och universitet i Europa och USA. Institutet erbjuder ett rikt utbud av kurser, utbildning och fortbildning.

Förebild för Newmaninstitutets verksamhet är John Henry Newman, den engelske konvertiten under 1800-talet som blev kardinal. Som teolog och filosof var han en klarsynt och orädd personlighet i kulturdebatten. Han hämtade inspiration både ur den antika humanismen och ur kyrkans rika tradition, alltifrån kyrkofäderna och framåt. Han insåg värdet av den växelverkan som tankeutbytet mellan tradition och nutid och mellan teologi, filosofi och olika kulturyttringar erbjuder. John Henry Newman har med rätta beskrivits som en av de tidigaste inspiratörerna till de strömningar som fick sitt uttryck i Andra Vatikankonciliet och därmed till den moderna katolska kyrkans roll som kulturskapande kraft i samhället. Det som Newman var i sitt land och på sin tid vill Newmaninstitutet vara i dag: en lyhörd, kritisk och konstruktiv samtalspartner i vår tids debatt. Vi vill att den andan ska genomsyra hela vår utbildningsverksamhet.

Institutet är inrymt i en fastighet vid korsningen Trädgårdsgatan–Slottsgränd i centrala Uppsala.

 

Kontakt:
Newmaninstitutets hemsida finns här: www.newman.se

018-580 07 00
adm@newman.se